Hållbara Sara:

Inför återbruksscanning för att minska avfallet

Medborgarförslag:
Idag finns goda förutsättningar för kommuner att främja återanvändning som en del av sitt hållbarhetsarbete. Men trots att avfallshierarkin är en del av svensk lagstiftning används avfallsavgiften som politiskt styrmedel främst till att behandla avfall genom energiåtervinning, i stället för att förebygga och minimera avfall och främja återanvändning som står högre i avfallshierarkin.

I avfallslagstiftningen finns stöd för att främja återanvändning, därför är mitt förslag att införa återbruksscanning vid ÅVC för att öka återanvändning, minimera och förebygga avfall. Alltså ”avfallet” scannas innan det slängs för att se om något kan återbrukas eller om material – exempelvis virke, dörrar, fönster – kan tas tillvara.

Avfallslagstiftningen regleras i Miljöbalken och enligt 15 kap 10 § är kommuner skyldig att vidta avfallsförebyggande åtgärder genom förberedelse för återanvändning. Det ska prioriteras före material- eller energiåtervinning.

Att förbereda avfall för återanvändning innebär att kontrollera, rengöra eller reparera något som är avfall så att det kan återanvändas utan ytterligare behandling. Det innebär att kommunerna ska förebygga avfall genom att exempelvis. samla in avfall via återvinningscentral eller på annat sätt förebygga avfall där avfallet normal uppstår. Kommuner har också rätt att omhänderta sådant som inte är avfall som felaktigt slängts i till exempel containers på återvinningscentral.

Avfallsavgiften får användas till förberedelse av återanvändning genom att rengöra, kontrollera och reparera material för återvinning. Avfallstaxan ska också användas för att informera om förebyggande.

Genom att införa återbruksscanning kan saker och material få ett längre liv, och kan med fördel kopplas ihop med så väl satsningar som byggåterbruk, kretsloppspark, återbruksbutiker och cirkulära gallerior.

 

Utöver den lagstiftning som finns kring avfallsförebyggande åtgärder i Miljöbalken ska kommunerna arbeta med FN:s Hållbarhetsmål Agenda 2030. Mål som kan knytas till främjande av återbruk är:

Mål 11 Hållbara städer och samhällen

Mål 12 Hållbar konsumtion och produktion

Mål 13 Bekämpa klimatförändringarna

Mål 15 Ekosystem och biologisk mångfald

Att förbereda återbruk för användning genom reparationer och kontroller samt för förberedelse för försäljning i handeln kan också kopplas till Mål 8 om ekonomisk tillväxt.

 

Hållbara Sara, eller Sara Olsson, är klimat-, mode- och omställningsaktivist och en av Sveriges mest omtyckta hållbarhetsinfluencers.

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.