Annika Sundin och Sophia Schyman:

Ge barn bättre förutsättningar att cykla till skolan

6 av 10 elever på låg- och mellanstadiet har endast två kilometer eller mindre till skolan. Trots det tar endast futtiga 14 procent cykeln. Studier visar att barn vill cykla till skolan oftare än de gör och får för sina föräldrar. Många föräldrar väljer att skjutsa – ofta säkert av missriktad omtanke –  trots att forskningen visar att barn som tar sig själva till skolan mår och presterar bättre. Brist på trygga cykelvägar är också en stark orsak till att få barn cyklar.

 Att så få väljer cykeln framför bilen får inte bara negativ påverkan på barnen. Halterna av luftburna partiklar är fortfarande alldeles för höga i tätbebyggda områden, och Sverige har missat att nå miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” som är framtaget för att minska luftföroreningars skadeverkan. 

Få av Sveriges kommuner har kännedom om situationen med luftkvalitet kring skolor och förskolor. 

Vi vill att det ska vara alla barns rätt att ta sig till skolan på ett säkert och hållbart sätt, utan att bidra ytterligare till en eskalerande klimatkris. 

 Förslag på konkreta insatser:

  1. Trygga, breda, cykelvägar avskilda från bilar. Gäller både nya och befintliga skolor
  2. Sätt mål för och följ upp luftkvaliteten vid skolor och förskolor
  3. Inför bilförbud i anslutning till skolor
  4. Placera parkeringsplatser på avstånd från skolor och förskolor
  5. Inför Säker cykling i läroplanen
  6. Inför hastighetsbegränsningen för att passera ett barn på cykel till 30 km/h

Annika Sundin, greenfluencer och hållbarhetsprofil. Sophia Schyman är xxx. Tillsammans står de bakom initiativet #cykeluppropet