Annika Sundin och Sophia Schyman:

Ge barn bättre förutsättningar att cykla till skolan

Medborgarförslag:
6 av 10 elever på låg- och mellanstadiet har endast två kilometer eller mindre till skolan. Trots det tar endast futtiga 14 procent cykeln. Studier visar att barn vill cykla till skolan oftare än de gör och får för sina föräldrar. Många föräldrar väljer att skjutsa – ofta säkert av missriktad omtanke –  trots att forskningen visar att barn som tar sig själva till skolan mår och presterar bättre. Brist på trygga cykelvägar är också en stark orsak till att få barn cyklar.

Att så få väljer cykeln framför bilen får inte bara negativ påverkan på barnen. Halterna av luftburna partiklar är fortfarande alldeles för höga i tätbebyggda områden, och Sverige har missat att nå miljökvalitetsmålet ”Frisk luft” som är framtaget för att minska luftföroreningars skadeverkan.

Få av Sveriges kommuner har kännedom om situationen med luftkvalitet kring skolor och förskolor.

Vi vill att det ska vara alla barns rätt att ta sig till skolan på ett säkert och hållbart sätt, utan att bidra ytterligare till en eskalerande klimatkris.

Förslag på konkreta insatser (välj ETT förslag):

  1. Trygga, breda, cykelvägar avskilda från bilar. Gäller både nya och befintliga skolor
  2. Sätt mål för och följ upp luftkvaliteten vid skolor och förskolor
  3. Inför bilförbud i anslutning till skolor
  4. Placera parkeringsplatser på avstånd från skolor och förskolor


Annika Sundin och Sophia Schyman är greenfluencers och hållbarhetsprofiler. Tillsammans står de bakom initiativet #cykeluppropet

Tips!

  • Finns flera lösningar med i förslaget? Fokusera på en! Det kan vara en nackdel med flera förslag i ett, där det är olika delar av kommunen som är ansvariga (exempelvis undervisning, fastighet). Det kräver i så fall en gemensam satsning från flera förvaltningar, vilket förstås vore toppen, men också svårare att genomföra.
  • Kolla upp om kommunen redan gör eller har gjort för insatser kopplat till medborgarförslaget. Jobbar kommunen redan för att exempelvis underlätta för barn att cykla till skolan, underlättar det att specificera. Är det på gång eller har gjorts insatser, finns nämligen risken att kommunen svarar att de redan jobbar med frågan. Efterfråga det som inte görs, alternativt efterfråga mer/bättre/fler/ökat.