Elevborgarråd för klimatet – i din kommun?

Taggad på att skapa framtidstro hos barn och unga? Spana in Elevborgarråd för klimatet!

2022 startade världens första ”Elevborgarråd för klimatet” igång. Bakom projektet står Klimatklubbens grundare, Emma Sundh och Maria Soxbo, och Karlstads kommun (som därmed blev historiska).

Elevborgarråd för klimatet är ett demokratioprojekt, vars syfte är låta barn och unga komma till tals. Göra deras röst hörd. Barn och unga – som saknar rösträtt – ska trots allt leva med konsekvenserna av besluten som fattas i dag.

Vill du att din kommun blir näst på tur att dra igång ett Elevborgarråd för klimatet? Ja, men så klart!
Vi är taggade på att ta projektet vidare till fler kommuner!

Här kan du läsa mer om Elevborgarråd för klimatet, och vad du kan göra för att få till ett projekt i just din kommun!

Vad är Elevborgarråd för klimatet och varför är det viktigt?

Elevborgarråd för klimatet handlar om att ge en röst åt barn och unga. De som saknar rösträtt, men ska leva med konsekvenserna av besluten som fattas i dag.

Och lika mycket som detta projekt handlar om klimat och miljö, handlar det om hälsa och välmående. Känslan av att kunna påverka situationen och skapa en dos framtidstro.

I Karlstads kommun – som blev första kommunen att dra igång ett Elevborgarråd för klimatet – uppmanades barn och unga i kommunala förskolor och skolor att komma med förslag kring två frågor:

 • Hur kan kommunen sänka sina utsläpp utan att någon kommer i kläm?
 • Hur kan Karlstad bli en miljösmart kommun?


Kommuner runt om i Sverige ska verka tillsammans med och stärka civilsamhället, och detta projekt är ett lysande exempel på när en kommun kan använda civilsamhällets kunskap, initiativförmåga och innovationskraft och i samverkan få till något som gynnar medborgarna.

Världens första Elevborgarråd för klimatet!

2022 skapade Karlstads kommun historia. Genom att använda kompetens, innovationskraft och goda idéer från civilsamhället – Klimatklubben – drog de igång världens första ”Elevborgarråd för klimatet”.

Elevborgarråd för klimatet är det första i sitt slag. Idén att samla elever för att få sin röst hörd kommer från Klimatklubbens grundare, men projektet hade inte kommit en centimeter om det inte vore för modiga, kreativa och hel otroliga personer på Karlstads kommuns barn- och ungdomsförvaltning.

Första steget i projektet var att ge en inspirationsföreläsning för alla rektorer – visa på framtidens och omställningens möjligheter, berätta vad som görs i andra kommuner, regioner och länder och göda en omställningshunger.

Nästa steg var att utbilda alla rektorer i klimat och miljö, och därefter utbildades all personal som vistas i förskola och skola. Alla har också fått en utbildning i hur de ska prata med barn och unga om klimatet på ett åldersanpassat sätt.
Anledningen till att all personal utbildades är att alla ska ha samma kunskapsbas, men också för att barn och unga vänder sig till olika personer med frågor, oro och tankar.
Då är det viktigt att personalen vet hur de ska hantera frågorna. Inte förminska barnens oron genom att vifta bort frågorna med ett “äsch, det löser sig”, utan faktiskt möta barnen, hjälpa, stötta och lyssna in.

Därefter togs fakta- och inspirationsblad (om utmaningar och möjligheter) fram av Klimatklubbens grundare. Dessa blad skickats ut till alla förskolor och skolor, tillsammans med en resursbank för förskolorna och skolorna att ta till om de ville veta mer.

Därefter fick varje kommunal förskola och grundskola i uppgift att lägga extra fokus vid just klimat, miljö och omställning, med fakta- och inspirationsbladen som grund, stöd och verktyg.

Nästa steg var att låta alla barn och unga – med ny kunskap under västen – skicka in idéer kring vad kommunen bör göra för att sänka utsläppen (utan att någon kommer i kläm) och samtidigt bli en miljösmart kommun.

Hela 967 förslag kom in!
Klimatklubbens grundare bearbetade (tog bort dubbletter, slog samman förslag och plockade ut förslag som ska vidare till region/stat) till cirka 200 förslag.

Nästa steg var en workshop som utarbetades och hölls av Klimatklubbens grundare. Två elever från varje kommunal grundskola (åk 4-9) bjöds in för att bearbeta förslagen ytterligare. Eleverna delades in i olika grupper, kring ett visst ämne (exempelvis transporter eller biologisk mångfald), och i grupperna fick de i uppgift att ta fram 7-10 skarpa förslag. Totalt skulle workshopen landa i 50 vassa förslag.
I varje grupp fanns fantastiska miljöexperter från kommunen, som satt med för att svara på frågor. Miljöexperterna hade fått i uppgift att vara behjälpliga, men inte styra eleverna, eftersom det är av största vikt att förslagen kommer från eleverna själva.

Resultatet i Karlstads kommun blev 67 förslag – redo att överlämnas till kommunens politiker.

Illustration: Maja Säfström

Elevborgarråd för klimatet – så går det till!

Upplägg:

Ett ”Elevborgarråd för klimatet” har till uppgift att låta barn och unga komma till tals kring klimat, miljö och omställning. Detta ingår i ett ”Elevborgarråd för klimatet”.

 • Inspirationsföreläsning (vad händer i andra kommuner, regioner och länder, och vilken potential finns det i omställningen) för rektorer.
 • Utbildning av rektorer på plats, där rektorerna får möjlighet att ställa frågor och få stöd i processen. Utbildningen hålls av Emma Sundh och Maria Soxbo, medgrundare av Klimatklubben och författare till ett flertal böcker om klimat, miljö och omställning.
 • Digital utbildning av all på personal (tiden läggs förslagsvis under en studiedag), efter efterföljande frågestund för att reda ut frågetecken. Utbildningen hålls av Emma Sundh och Maria Soxbo, medgrundare av Klimatklubben.
 • Stödlinje för frågor om projektet.
 • Fakta- och inspirationsblad till förskola, lågstadie, mellanstadie och högstadie – allt skrivit på ett åldersanpassat sätt.
 • Resursbank med tips på böcker, TV-program och information som kan vara till hjälp när förskolor och skolor ska jobba vidare med frågorna och förbereda eleverna på att kunna ge förslag.
 • Förslagshantering för inkomna förslag. I Karlstads kommun kom 967 förslag in, varav cirka 200 lades fram i workshopen. I förslagshanteringen ingår dels att ta in förslagen, ta bort dubbletter, slå ihop liknande förslag, samt sålla ut förslag som ska vidare till region och stat.
 • Elevdemokrati-workshop för kommunens skolor (2 representanter från varje kommunal grundskola (åk 4-9)), som hålls och genomförs av Emma Sundh och Maria Soxbo, medgrundare av Klimatklubben.
 • Sammanställning av förslag

 

I Karlstads kommun drevs projektet ”Elevborgarrård för klimatet” av Barn- och ungdomsförvaltningen, där en specifik projektledare var bollplank från kommunens sida.

Klimatklubbens grundare stod för framtagandet av projektplan, framtagande av inspirationsföreläsning, utbildningar, allt material (faktablad, film som spreds till alla förskolor och skolor), workshopupplägg, workshopinstruktioner samt information till alla miljöexperter och medföljande vuxna under workshopen), insamlandet av förslag, bearbetning av förslag, och rådgivare kring allt från pressmeddelandet till formgivning.

Vill du ta Elevborgarråd för klimatet till din kommun?

Så här kan du göra för att få till ett Elevborgarråd för klimatet i DIN kommun:

 • Kontakta Barn- och ungdomsnämnden i din kommun. Berätta om projektet. Du kan kopiera texten under ”Vad är Elevborgarråd och varför är det viktigt”, så är du en bra bit på vägen.

Har du frågor eller är intresserad?

Hör av dig till hej@klimatklubben.se