Juryn tycker till

Under våren 2021 satte Klimatklubben och Våra barns klimat ihop en lista på 101 jobb som kommer att behövas i framtiden. Till vår hjälp hade vi våra medlemmar, och en expertjury. Vi passade på att ställa några frågor till alla jurymedlemmar om framtidens arbetsmarknad. Här är svaren!

EVA ALFREDSSON

KTH och senior rådgivare på tankesmedjan Global Utmaning

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– Då våra mänskliga behov är rätt så konstanta över tid kommer nog bulken av arbetstillfällena även i framtiden finnas inom livsmedelsproduktion, vård och omsorg, utbildning, bostäder, transporter och basindustri. Den tekniska utvecklingen gör dock att det sker förändringar i hur arbetsintensiva relativt kapitalintensiva (teknik och automatiseringsgrad) dessa grunduppdrag är. Vissa typer av jobb såsom vård och omsorg är svårare att automatisera vilket gör att det är svårt att höja deras produktivitet, vilket i sin tur gör att de –relativt annan produktion – blir dyrare över tiden. Om vi vill producera lika mycket vård och omsorg måste vi därför betala mer för det.

Å andra sidan blir de automatiserade produkterna och tjänsterna billigare, vilket gör att vi har råd med de arbetsintensiva tjänsterna – om vi vill ha dem. Våra hållbarhetsutmaningar kommer kräva investeringar i både realkapital (ny teknik, ny infrastruktur, ombyggnationer) och humankapital (kunskap). Maskiner har gjort att vi kunnat frigöra oss från mycket av det hårda manuella arbetet. Och i framtiden kommer AI att göra motsvarande när det gäller tankekraften.

“Digitaliseringen, IT och AI kommer genomsyra alla verksamheter, vilket ger upphov till nya jobb”

— EVA ALFREDSSON, GLOBAL UTMANING

Vad vi väljer att göra med vinsten är upp till oss. Vi kan få mer tid för kultur och skapande, men det är inte så säkert att det skapar mer sysselsättning inom dessa sektorer då arbetsintensiva tjänster även i framtiden kommer att vara dyra. Digitaliseringen, IT och AI kommer genomsyra alla verksamheter, vilket ger upphov till nya jobb.

Jag tror också att det inom befintliga yrken kommer att ske ett skifte mot att ta in hållbarhet som något självklart. Och att vi kommer att behöva investera i kunskap om naturvetenskap och ekologi inom yrken där detta tidigare inte var centralt. Inom jordbruket kommer hållbarhetsfokus kräva en omställning. Tekniken kommer göra det lättare att med bibehållen produktivitet ha en mer blandad produktion, det vill säga mindre av monokultur. Energiomställningen skapar så klart nya arbetstillfällen och yrkesgrupper. Förhoppningsvis kommer vi att både av etiska skäl och för att nuvarande industriella köttproduktion inte är hållbar få en köttproduktion med betydligt högre djurvälfärd. Jag hoppas därför på att en del av jobben på er lista kommer bli verkliga; Miljörättsadvokat, Djur och natur-kommunikatörer och Labbodlare av kött.

Våra ekonomier är beroende av produktiva ekosystem. Vi kommer att inse detta allt mer och börja investera i dessa – i naturkapitalet och i den biologiska mångfalden. Det i sin tur skapar behov av yrken som eko-genererare. Men också till ett behov av mer kunskap: hållbarhetsanalytiker och forskare. Samhällsomställningen innebär att behov av samhällsvetenskap, betendevetenskap och antrolopologi ökar.

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– Vi står väl rustade, men behöver rusta oss än bättre inom områden som humankapital (kunskap) och framför allt socialt kapital (tillit).

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– Att vi investerar i kunskap, tillit, odlar hopp och framtidstro och använder vår kraft för att skapa och inte för att exploatera.

EMMA ENGSTRÖM

Forskar om nya teknikers samhällspåverkan vid Institutet för Framtidsstudier

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– Jag tror att många repetitiva arbetsuppgifter kommer att automatiseras via successiva förändringar i de datasystem vi använder. Mänskliga experter kommer att behövas för att övervaka tekniken eller kommunicera dess funktionalitet, samt för att hantera misstag och bemöta människor som överklagar beslut som den har fattat.

“Arbetsuppgifter kommer att delas in i två kategorier: de som kan utföras på distans utan några implikationer och de som absolut måste ske på plats”

— EMMA ENGSTRÖM, IFFS

Jag tror även att vi kommer att bli än mer effektiva på jobbet och utföra fler arbetsuppgifter via röstsystem, men också att vi kommer att bli tröttare eftersom varje minut kräver mer kognitivt engagemang när de repetitiva arbetsmomenten sorteras bort.

Arbetsuppgifter kommer att delas in i två kategorier: de som kan utföras på distans utan några implikationer och de som absolut måste ske på plats, exempelvis för att möjliggöra möten och ödets lyckokast (serendipity). Efter pandemin kommer vi att bättre förstå hur den uppdelningen ser ut.

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– Det har jag svårt att uttala mig om.

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– En öppen samhällsdebatt där möjliga framtider kan diskuteras utan att någon är rädd för att bli digitalt kölhalad.

PER GRANKVIST

Chief Storyteller, Viable Cities

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– Det blir viktigare att lära sig hantverk inom olika områden, oavsett om det är som konsult eller byggnadsvårdare. De flesta yrken kräver att man verkligen kan sina saker istället för att bara prata. Vi kommer se ett uppsving för personer som verkligen kan saker på djupet och kommer börja förakta människor som pratar om omställning eller möjligheter istället för att visa vad de lärt sig.

“Uppmärksamhetsekonomin har gjort att många tror att det handlar om att vilja saker och att prata och säga rätt saker, när den avgörande egenskapen för att bli framgångsrik är att göra saker”

— PER GRANKVIST, VIABLE CITIES

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– Relativt dåligt. Uppmärksamhetsekonomin har gjort att många tror att det handlar om att vilja saker och att prata och säga rätt saker, när den avgörande egenskapen för att bli framgångsrik är att göra saker. Hållbarhetsbranschen är ett bra exempel. Många av de profiler som lyfts upp gång på gång är pratkvarnar – det är därför de har tid att göra intervjuer hela tiden. När vi ska ställa om samhället behöver vi alla hjälpas åt att göra saker.

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– Att skilja mellan de som kacklar och de som värper.

AHMED AL-QASSAM

Miljövetare och påverkansansvarig, Friluftsfrämjandet

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– Automationen i framtiden innebär att tillverkningen kräver mindre arbetskraft än tidigare. Samtidigt ser vi en ökad cirkulär ekonomi där alla tjänster runt en produkt kräver mer arbetskraft, snarare än mindre – till exempel underhåll, reparation och återanvändning. Vi behöver därmed hitta ett sätt att balansera hotet att förlora jobbet i en digitaliserad ekonomi, samtidigt som det frigör mer tid för individen.

“Vi behöver därmed hitta ett sätt att balansera hotet att förlora jobbet i en digitaliserad ekonomi, samtidigt som det frigör mer tid för individen”

— AHMED AL-QASSAM, FRILUFTSFRÄMJANDET

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– Jag tror att vi inom vissa områden är väl rustade, till exempel inom forskning och design. Däremot tror jag att vi kommer att möta oerhört stora utmaningar kring exempelvis sjukvården, utomhus- och naturpedagogik samt inom vatten- och avloppsbranschen.

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– Vi måste börja föra en vuxen debatt med högt i tak, där den bästa tillgängliga kunskapen utgör underlaget snarare än den bästa tillgängliga åsikten.

PELLA THIEL

Ordförande i End Ecocide Sweden och medgrundare till Omställningsnätverket

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– En ökad lokalisering av materialflöden och resurser innebär mer småskalighet och förädling och därmed mer arbetsintensiva processer, vilket kan balansera digitaliseringen. Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar att producera mat i en varmare värld; livsmedelsproduktion kommer att bli en nyckelsektor med stort behov av ny arbetskraft.

“Sverige är ett av de länder som har bäst förutsättningar att producera mat i en varmare värld; livsmedelsproduktion kommer att bli en nyckelsektor med stort behov av ny arbetskraft”

— PELLA THIEL, END ECOCIDE SWEDEN

Hantverksskicklighet och entreprenörskap premieras, människor kommer att behöva skapa sina egna arbeten i större utsträckning, individuellt men kanske framförallt i kollektiv eller nätverk. I en så kallad VUCA-värld (volatility, uncertainty, complexity och ambiguity – på svenska rörlighet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet) blir egenskaper som motivation, kreativitet, förändringskapacitet, flexibilitet och samarbetsförmåga mycket viktiga.

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– Ganska dåligt rustat, om min förutsägelse ovan stämmer.

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– Folkbildning. Folkhögskolorna är snabbrörliga och har stor erfarenhet inom vuxenutveckling och förmåga att svara snabbt på samhällsutmaningar. Ett offentligt samtal där vi förutsättningslöst kan utforska olika scenarier samt släppa gamla föreställningar och modeller från efterkrigstiden som inte gäller längre.

JOHANNA HALLANDER

Head of Change & Corporate Communications, The Adecco Group

På vilket sätt tror du att arbetsmarknaden kommer att förändras de närmaste åren?
– Vi kommer fortsätta att ha en tudelad arbetsmarknad. Vi har både kompetensbrist och kompetenssvinn på en och samma gång. Enorma satsningar inom grön nyindustrialisering riskerar kompetensbrist. Många bolag som direkt, eller ska verka för att accelerera klimatomställningen kan få kompetensutmaningar i att skala upp sina verksamheter. Också för arbetskraftens demografi förändras.

Mitt råd för att dig som vill ha ett tryggt arbetsliv är att etablera dig inom grön nyindustrialisering. Kompetensbehovet kommer att vara omättat lång tid framöver.

“Vårt hinder är synen på kompetens, vem som är bärare av den och att vi behöver förbättra oss när det kommer till att rekrytera på potential”

— JOHANNA HALLANDER, THE ADECCO GROUP

Hur väl rustat är Sverige för att möta framtidens kompetensbehov i nuläget?
– I grunden är Sverige bra rustat, vi har ett skyddsnät och god tillgång till vuxenutbildning. Vårt hinder är synen på kompetens, vem som är bärare av den och att vi behöver förbättra oss när det kommer till att rekrytera på potential. Inkludering handlar inte bara om att bli inbjuden på festen utan att bli uppbjuden till dans.

Vad blir viktigt för att säkra den kompetens vi behöver?
– Re- och upskilling blir helt avgörande. För att lyckas är det viktigaste, här och nu, folkbildning eftersom den allmänna kunskapen är låg om hur klimatomställningen påverkar våra jobb och karriärer. Gäller både individ som arbetsmarknadens olika aktörer. Därför kan man inte i säga att “du behöver bygga ett skepp” (läs: du behöver omskola dig) utan att först “väcka lusten om havet” (läs: vi behöver dig för att ställa om och rädda vår planet) .